glowna O klubie
Relacje Najblizsze plany
Kurs OT Forum
Kaszubska Włóczęga Sukkub
Puchar GDAKKA Sniegolazy
Dolacz do nas Szlak Zrodla Marii
Lista Klubowa Panel Uzytkownika
Odznaki PTTK Zasoby

Logo AKK GDAKK

SSPG

PTTK


tuttu

Coltex Dakar

Roberts


Kurs fotografii


Eko-Kapio


Radio Sar

O klubie


O klubie | Zarząd Klubu | Historia Klubu | Misja i Statut |
Nasza Misja i Statut
buława prezesa AKK GDAKK

Misją klubu jest propagowanie wśród młodych ludzi związanych z trójmiejskimi uczelniami wiedzy o metodach organizacji imprez turystycznych i budzenie motywacji do ich inicjowania i organizowania. Klub ma ułatwiać nawiązywanie kontaktów i współpracę w zakresie organizacji wspólnych:imprez turystycznych, wycieczek, wypraw i wyjazdów studentom i młodym absolwentom z różnych uczelni, wydziałów i kierunków studiów. Życie w klubie regulowane jest przez zamieszczony poniżej statut Akademickiego Klubu Kadry "GDAKK" z siedzibą w Gdańsku (tekst statutu po ostatnich zmianach uchwalonych w dniu 17 czerwca 2009 ). Na zdjęciu powyżej buława prezesa AKK GDAKK.
Statut
Rozdział I
§ 1
Akademicki Klub Kadry "GDAKK", dalej zwanym klubem lub AKK GDAKK jest studenckim klubem turystyki aktywnej Politechniki Gdańskiej, który działalność swą opiera na inicjatywie, aktywności i pracy społecznej swoich członków. Celem klubu jest propagowanie i organizowanie turystyki oraz aktywnej rekreacji wśród młodzieży akademickiej. Siedziba klubu znajduje się w budynku Studenckiego Centrum "Bratniak" PG.
§ 2
Cele swoje klub realizuje poprzez:
 1. Organizowanie i prowadzenie wszelkiego rodzaju imprez turystycznych,
 2. Podejmowanie różnorodnych form działania mających na celu podnoszenie rangi turystyki w środowisku akademickim,
 3. Popularyzację wiedzy o turystyce i wypoczynku oraz ochronie środowiska naturalnego człowieka,
 4. Współpracę z innymi organizacjami stawiającymi przed sobą podobne cele.
§ 3
Zadania klubu:
 1. Wychowywanie młodzieży akademickiej poprzez turystykę,
 2. Prowadzenie akcji szkoleniowej w zakresie turystyki i aktywnego wypoczynku,
 3. Współpraca z innymi organizacjami studenckimi i turystycznymi,
 4. Organizowanie życia wewnątrz klubowego.
 5. Współpraca z innymi organizacjami stawiajšcymi przed sobš podobne zadania.
Rozdział II
Zasady organizacyjne i struktura władz AKK GDAKA
§ 4
Władzami AKK są:
 1. Walne Zebranie,
 2. Zarzšd,
 3. Komisja Rewizyjna.
§ 5
Zadania klubu:
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą GDAKK,
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie AKK,
 3. Walne Zebranie AKK GDAKK jest prawomocne w pierwszym terminie, jeżeli zostało zwołane zgodnie ze statutem AKK GDAKK i jeżeli uczestniczy w nim, co najmniej 1/2 liczby aktywnych członków klubu. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zebranie w drugim terminie w przedziale od 7 do 14 dni po pierwszym terminie. W drugim terminie wymagane quorum stanowią osoby obecne na zebraniu,
 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większości głosów,
 5. Każdy członek AKK obecny na Walnym Zebraniu ma jeden głos,
 6. W Walnym Zebraniu uczestniczyć mogą z głosem doradczym członkowie honorowi, sympatycy klubu, przedstawiciele organizacji studenckich oraz zaproszeni przez Zarząd goście,
 7. Walne zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku,
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać Zarząd AKK,
  1. z inicjatywy własnej,
  2. Na umotywowany pisemny wniosek, co najmniej 1/2 liczby aktywnych członków klubu, w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku,
  3. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu tajnym,
 10. Głosowanie jawne może się odbyć na wniosek członka klubu przegłosowany zwykłą większością głosów,
 11. Sympatycy klubu i członkowie honorowi mają prawo głosu po przegłosowaniu przez Walne Zebranie.
§ 6
Zakres uprawnień Walnego Zebrania AKK GDAKK:
 1. Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej AKK na okres jednej kadencji,
 2. Odwołanie i wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji,
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. Uchwalanie rozporządzeń,
 5. Uchwalanie planów działania i kierunków rozwoju klubu,
 6. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
 7. Podejmowanie uchwał i decyzji zastrzeżonych dla Walnego Zebrania.
 8. Ustalenie liczby członków Zarządu
§ 7
Zarząd AKK GDAKK:
 1. Działalnością AKK GDAKK kieruje Zarząd Klubu wybierany przez Walne Zebranie.
 2. Pracą AKK kieruje Zarząd Klubu wybierany przez Walne Zebranie AKK,
 3. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje i zarządzenia w okresie miedzy Walnymi Zebraniami,
 4. Zarząd podejmuje decyzje zwykła większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa,
 5. Pracą Zarządu kieruje i koordynuje Prezes,
 6. Kadencja Zarządu trwa jeden rok,
 7. W skład Zarządu mogą wchodzić członkowie aktywni, członkowie zwyczajni oraz sympatycy,
 8. Członkami Zarządu są studenci Politechniki Gdańskiej,
 9. Zarząd musi składać się z prezesa oraz minimum dwóch członków,
 10. Rezygnacja z działalności w Zarządzie przed upływem kadencji powinna być przedstawiona wraz z motywacją Zarządowi na piśmie,
 11. Do czasu udzielenia absolutorium ustępującemu członkowi Zarządu i wyboru nowego przez Walne Zebranie, obowiązki ustępującego członka Zarządu może pełnić członek klubu powołany przez Zarząd lub ktokolwiek z obecnych członków zarządu,
 12. Prezes ponosi jednoosobową i pełną odpowiedzialność za działalność organizacji przed władzami PG.
§ 8
Zakres działania i obowiązki Zarządu AKK:
 1. Organizowanie i kierowanie działalnością AKK GDAKK,
 2. Reprezentowanie AKK GDAKK,
 3. Zwoływanie Walnych zebrań,
 4. Przyjmowanie członków klubu i administrowanie lista członków klubu według zasad określonych w statucie,
 5. Opracowywanie preliminarzy budżetowych i planów działalności,
 6. Koordynowanie działalności członków i ich zadań związanych z działalnością w AKK GDAKK,
 7. Składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu,
 8. Przyznawanie "Blachy Klubowej" w trybie określonym w § 23.
 9. Informowanie SSPG o prowadzonej działalności
 10. Informowanie Działu Kształcenia PG o zmianach w statucie oraz we władzach poprzez dostarczenie odpowiedniej dokumentacji
§ 9
Komisja Rewizyjna AKK GDAKK:
 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być członek aktywny
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym:
  1. Przewodniczącego,
  2. Dwóch członków.
 4. Do zadań i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Kontrola działalności programowej, organizacyjnej i finansowej AKK GDAKK,
  2. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i stawianie wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  3. Kontrola i ocena pracy członków klubu,
  4. Stawianie wniosków na forum Zarządu w sprawie zawieszenia w prawach członka klubu oraz wniosków o pozbawienie praw członka klubu,
  5. Rozstrzyganie spraw spornych
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Rozdział III
Członkowie klubu, ich prawa i obowiązki. § 10
 1. Członkiem AKK GDAKK może być student lub absolwent Politechniki Gdańskiej spełniający warunki wymienione w § 14,
 2. W przypadkach innych niż wymienionych w ust. 1 o przynależności do klubu rozstrzyga Zarząd.
§ 11
 1. Rozróżnia się:
  1. Sympatyków klubu,
  2. Członków klubu,
 2. Członkowie klubu dzielą się na:
  1. Członków aktywnych,
  2. Członków zwyczajnych,
  3. Członków honorowych.
§ 12
 1. Sympatykami klubu są osoby niebędące członkami klubu, które wykazują się aktywnym udziałem w życiu klubu. Sympatycy są kandydatami na członka aktywnego klubu.
 2. Członkami aktywnymi są członkowie klubu, którzy wykazują się aktywnym udziałem w życiu klubu, regularnie uczestniczą w spotkaniach klubowych i w ciągu ostatniego roku brali udział w co najmniej jednej imprezie organizowanej przez klub, na której obowiązywało pokonanie trasy turystycznej.
 3. Członkami zwyczajnym są członkowie klubu, niebędący członkami aktywnymi.
§ 13
Członkostwo honorowe klubu.
 1. Nadaje się osobom, które włożyły bardzo duży wkład w rozwój klubu.
 2. Nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
§ 14
Warunki przyjęcia sympatyka na członka aktywnego:
 1. Po pomyślnym ukończeniu szkolenia w AKK GDAKK dającego uprawnienia Organizatora Turystyki i udział w co najmniej jednej imprezie klubowej, na której jest pokonywana trasa piesza lub rowerowa połączona z noclegiem,
 2. W przypadku posiadania uprawnień Organizatora Turystyki zdobytych w innej organizacji wymaga się spełnienia warunków zawartych w § 12 ust.2,
 3. Musi być osoba pełnoletnią,
 4. Pozytywna ocena działalności kandydata przez Zarząd,
 5. Sympatycy klubu nie spełniający warunku określonego w § 14 ust. 1 i 2, którzy aktywnie działali w klubie przez okres co najmniej roku, mogą na wniosek Zarządu decyzja Walnego Zebrania stać się członkiem aktywnym klubu.
§ 15
Lista członków klubu
 1. Listę członków aktywnych, zwyczajnych i honorowych, prowadzi i uaktualnia Zarząd po każmy kursie OT, ale nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Lista ta powinna być dostępna dla wszystkich członków klubu.
§ 16
Prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
Prawa:
 1. Uczestnictwo w imprezach organizowanych z ramienia AKK GDAKK,
 2. Kierowanie zorganizowanym przez siebie rajdem, obozem czy inną imprezą po zatwierdzeniu jej przez Zarząd,
 3. Ubieganie się o ponowne wydanie „Blachy Klubowej” przez Zarząd w przypadku jej zgubienia lub zniszczenia,
 4. Możliwość racjonalnego określenia kryteriów wyboru uczestników organizowanego przez siebie wyjazdu,
 5. Odwołanie się od decyzji Zarządu w formie pisemnej do Komisji Rewizyjnej,
 6. Odwołanie się od decyzji Komisji Rewizyjnej w formie pisemnej do Walnego Zebrania,
 7. Dobrowolne zrzeknięcie się członkostwa w klubie w formie pisemnej do Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. Wypożyczanie sprzętu klubowego na organizowany przez siebie wyjazd z ramienia AKK GDAKK.

Obowiązki:
 1. Godne reprezentowanie AKK GDAKK,
 2. Ponoszenie odpowiedzialności za wypożyczony sprzęt
§ 17
Prawa i obowiązki członka aktywnego.
Prawa:
 1. Uczestnictwo w imprezach organizowanych z ramienia AKK GDAKK,
 2. Kierowanie zorganizowanym przez siebie rajdem, obozem czy inną imprezą po zatwierdzeniu jej przez Zarząd,
 3. Ubieganie się o ponowne wydanie "Blachy Klubowej" przez Zarząd w przypadku jej zgubienia lub zniszczenia,
 4. Możliwość racjonalnego określenia kryteriów wyboru uczestników organizowanego przez siebie wyjazdu,
 5. Odwołanie się od decyzji Zarządu w formie pisemnej do Komisji Rewizyjnej,
 6. Odwołanie się od decyzji Komisji Rewizyjnej w formie pisemnej do Walnego Zebrania,
 7. Wypożyczanie sprzętu klubowego na wyjazdy organizowane z ramienia AKK GDAKK,
 8. Ubieganie się o pomoc finansową lub materialną na organizowany przez siebie wyjazd z ramienia AKK GDAKK dla uczestników wyjazdu będących członkami klubu,
 9. Ubieganie się o częściowy zwrot kosztów stałych na organizowany przez siebie wyjazd z ramienia AKK GDAKK,
 10. Dobrowolne zrzeknięcie się członkostwa w klubie w formie pisemnej do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Obowiązki:
 1. Wykazywanie się inicjatywą i uczestniczenie w działaniach klubu na rzecz środowiska akademickiego,
 2. Godne reprezentowanie AKK GDAKK,
 3. Ponoszenie odpowiedzialności za wypożyczony sprzęt,
Rozdział IV
Nagrody i kary.
§ 18
Walne Zebranie oraz Zarząd mogą przyznawać nagrody za ofiarna prace na rzecz klubu i stosować kary za niewypełnienie obowiązków przez Członka lub Sympatyka klubu.
§ 19
Nagrody:
 1. Zwolnienie z całości lub części opłat za imprezy organizowane przez klub,
 2. Walne Zebranie, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna mają prawo przyznać „Blachę Klubowa”, pochwały, wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe klubowiczom i sympatykom wyróżniającym się aktywnością.
§ 20
Kary:
 1. Zarząd łącznie z Komisja Rewizyjna może udzielić upomnienia. Otrzymanie dwóch upomnień w ciągu jednego roku stanowi podstawę do wniosku o skreślenie z listy członków klubu,
 2. Zarząd łącznie z Komisja Rewizyjna może zawiesić w prawach członka klubu, na okres od jednego do dwunastu miesięcy, po udzieleniu, co najmniej jednego upomnienia pisemnego,
 3. Skreślenie z listy członków klubu decyzja Walnego Zebrania.
§ 21
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej ma charakter imienny, tzn. każdy z członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej uzyskuje absolutorium indywidualnie. Nie udzielenie absolutorium ustępującemu członkowi Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie jest równoznaczne z otrzymaniem upomnienia oraz zakazem kandydowania do Zarządu i Komisji Rewizyjnej przez okres 2 kadencji.
Rozdział V
Symbole AKK GDAKA
§ 22
AKK GDAKK posiada logo w formie owalu z naniesionym napisem na obwodzie „Akademicki Klub Kadry GDAKK” i naniesioną siatką kontynentów oraz herbem Gdańska w centralnej części.
§ 23
 1. Klub dysponuje znaczkiem klubowym - "Blachą Klubowa", zawierająca logo, opisane w § 22.
 2. "Blachę Klubową" przyznaje Zarząd lub Walne Zebranie wyróżniającym się swą aktywnością członkom klubu. Zgłoszenie kandydatur przysługuje każdemu członkowi klubu.
 3. „Blacha Klubowa” przyznawana jest dożywotnio.
§ 24
AKK GDAKK posiada oficjalna witrynę internetową, która służy miedzy innymi do publicznego umieszczania oficjalnych informacji dotyczących działalności klubu.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe.
§ 25
 1. Za wyjazd klubowy uznaje się imprezę organizowana z ramienia AKK GDAKK:
  1. której zapowiedź została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na witrynie internetowej klubu, w ogólnodostępnym dziale do tego przeznaczonym.
  2. której zapowiedź pojawiła się na forum klubowym, a co najmniej połowę liczby uczestników tej imprezy stanowili członkowie aktywni klubu.
  3. jeżeli wyjazd nie spełnia punktu a lub b, ale co najmniej połowa liczby uczestników tej imprezy stanowili członkowie klubu, to może zostać uznany za wyjazd klubowy, na wniosek uczestnika tego wyjazdu, przez Zarząd AKK GDAKK.
 2. W razie awarii witryny dopuszcza się też inne środki przekazu.
§ 26
 1. Organizatorowi wyjazdu klubowego przysługuje prawo zamieszczenia relacji z tego wyjazdu na witrynie internetowej klubu w przeznaczonym do tego dziale.
 2. Relacje z wyjazdów niebędących wyjazdami klubowymi mogą być umieszczane na witrynie internetowej klubu za zgoda Zarządu i w innym dziale niż relacje z wyjazdów klubowych.
§ 27
Działalność swą AKK GDAKK opiera na funduszu powstałym z różnych źródeł.
§ 28
 1. Zmian w Statucie dokonuje Walne Zebranie.
 2. Prawo ustalania obowiązującej wykładni Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu. W okresie miedzy Walnymi Zebraniami prawo to przysługuje Zarządowi Klubu.
§ 29
Rozwiązania AKK GDAKK może dokonać Walne Zebranie większością 2/3 głosów aktywnych członków klubu, przy obecności, co najmniej 2/3 aktywnych członków klubu.
§ 30
W sprawach nieregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z 17 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy statutu Politechniki Gdańskiej